ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ OTE

 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής “Συνδρομητής”), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρεία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (στο εξής “ΟΤΕ”) με ΑΦΜ 094019245, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (Αρ. ΓΕΜΗ 1037501000), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, ΤΚ 15124, θα παρέχει στον Συνδρομητή, εφόσον αποδεχθεί την Αίτησή του, και έναντι του ανταλλάγματος που προβλέπει ο τιμοκατάλογος του ΟΤΕ, δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ενδεικτικά φωνής, μηνυμάτων, διαδικτύου) καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας που προσφέρει ο ΟΤΕ (στο εξής «Υπηρεσίες»), μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του (εφεξής το «Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ»), βάσει των γενικών αδειών λειτουργίας και των αδειών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που του έχουν παραχωρηθεί και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 

ΟΡΙΣΜΟΙ: 

“Αριθμός Κλήσης”: ο αριθμός τη χρήση του οποίου παραχωρεί δευτερογενώς ο ΟΤΕ στον Συνδρομητή με την αποδοχή της Αίτησής του, με σκοπό τη χρήση των Υπηρεσιών που του παρέχει. 

“Κάρτα SIM”: η ειδικά κατασκευασμένη κάρτα, ιδιοκτησίας του ΟΤΕ, η οποία διατίθεται από τον ΟΤΕ σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή (eSIM) στον Συνδρομητή με την αποδοχή της Αίτησής του και η εγκατάσταση της οποίας στον Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό επιτρέπει τη σύνδεση με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ και την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτόν Υπηρεσίες. 

“Συνδρομητής”: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με την αποδοχή της Αίτησής του από τον ΟΤΕ, αποκτά δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών του με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους. Σε περίπτωση που ο χρήστης του Αριθμού Κλήσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συνδρομητή, ο Συνδρομητής υποχρεούται να αναφέρει τα στοιχεία του χρήστη. 

“Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός” ή “Εξοπλισμός”: Κάθε εξοπλισμός που είναι κατάλληλος να συνδεθεί με  το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ και πληροί τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας. 

“Υπηρεσία Περιαγωγής”: η υπηρεσία που επιτρέπει στον Συνδρομητή να δέχεται και να κάνει χρήση των Υπηρεσιών όταν βρίσκεται στο εξωτερικό, εφόσον βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου με το οποίο ο ΟΤΕ έχει συνάψει σχετική συμφωνία.
 

1.    ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1.1    Κατά την κατάθεση και εξέταση της Αίτησης ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητήσει από τον υποψήφιο Συνδρομητή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον έλεγχο ταυτότητάς του. Η Αίτηση πρέπει να έχει υπογραφεί νόμιμα από τον υποψήφιο Συνδρομητή.
1.2    Η Αίτηση γίνεται αποδεκτή με την γνωστοποίηση του Αριθμού Κλήσης του Συνδρομητή.
 

2.    ΚΑΡΤΑ SIM
2.1.    Η σύνδεση με το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ και η πρόσβαση στις παρεχόμενες Υπηρεσίες πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της κάρτας SIM που διατίθεται στον Συνδρομητή με την αποδοχή της Αίτησής του για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
2.2.    Ο Συνδρομητής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα κυριότητας επί της κάρτας SIM ή επί των πληροφοριών που περιέχει, ούτε δικαιούται να παραχωρεί τη χρήση της ή να την εκμεταλλεύεται έναντι τρίτων με ή χωρίς αντάλλαγμα, ούτε να μεταπωλεί ή να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο τις Υπηρεσίες.
2.3.    Ο Συνδρομητής υποχρεούται να επιστρέψει την κάρτα SIM στον ΟΤΕ οποτεδήποτε του ζητηθεί ή, σε περίπτωση που αυτή παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή, ο ΟΤΕ δικαιούται να διακόψει την παροχή υπηρεσιών του μέσω αυτής, και ιδίως όταν το επιβάλλουν λόγοι ασφαλείας, έκτακτης ανάγκης ή δημοσίου συμφέροντος σχετικοί με τη λειτουργία του Δικτύου. Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης της κάρτας SIM, σε φυσική μορφή, με κάθε νόμιμο μέσο.
2.4.    Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώσει τον ΟΤΕ άμεσα και εγγράφως σε περίπτωση που η κάρτα SIM κλαπεί, χαθεί, καταστραφεί ολικά ή μερικά ή έχει υπόνοιες ότι οι προσωπικοί του κωδικοί για τη χρήση της έχουν διαρρεύσει, προκειμένου να πραγματοποιηθεί φραγή κλήσεων στη σύνδεσή του. Σε κάθε περίπτωση, ο Συνδρομητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το σύνολο της χρήσης των Υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω της κάρτας SIM μέχρι τη φραγή.
2.5.    Η αντικατάσταση της κάρτας SIM και η επανασύνδεση με το Δίκτυο θα βαρύνει το Συνδρομητή σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ.
2.6.    Ο Συνδρομητής ευθύνεται απέναντι στον ΟΤΕ για κάθε ζημία λόγω αντισυμβατικής χρήσης της κάρτας SIM.


3.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
3.1    Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Συνδρομητής αποκτά δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του Αριθμού Κλήσης. Το δικαίωμα αυτό αναμεταβιβάζεται στον ΟΤΕ αυτοδικαίως με τη λύση της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο ΟΤΕ δικαιούται να παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης του Αριθμού Κλήσης σε οποιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι του Συνδρομητή.
3.2    Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον Αριθμό Κλήσης του Συνδρομητή όταν αυτό επιβάλλεται από την νομοθεσία ή από κρατικούς φορείς ή για τεχνικούς λόγους ή λόγους που αφορούν τη λειτουργία του Δικτύου.
3.3    Αν ο Αριθμός Κλήσης παραμείνει απενεργοποιημένος για συνεχές χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών ο ΟΤΕ δικαιούται να θεωρήσει ότι η παρούσα Σύμβαση έχει λυθεί και να απενεργοποιήσει την Κάρτα SIM.


4.    ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
4.1.    Ο ΟΤΕ διαθέτει στον Συνδρομητή αποκλειστικά και μόνο την κάρτα SIM χωρίς να υπέχει ευθύνη για την επιλογή, προμήθεια και λειτουργία του Εξοπλισμού, που γίνεται με ευθύνη του Συνδρομητή. Η κάρτα SIM εγκαθίσταται και λειτουργεί μόνο με εγκεκριμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Εξοπλισμό, συμβατό με το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ. Ο Συνδρομητής ευθύνεται έναντι του ΟΤΕ για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στο δίκτυό της από τη χρήση μη εγκεκριμένου Εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ δύναται να μη συνδέει ή να αποσυνδέει Εξοπλισμό που προκαλεί προβλήματα στο δίκτυό του, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4.2.    Η υποχρέωση άμεσης επιστροφής στον ΟΤΕ τυχόν υπολοίπου επιδότησης συσκευής ή τερματικού εξοπλισμού ή άλλης έκπτωσης ή προσφοράς του ΟΤΕ που δεν έχει αποσβεσθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Αίτηση, εξακολουθεί να ισχύει και σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του Εξοπλισμού, δεδομένου ότι τον σχετικό κίνδυνο τον φέρει αποκλειστικά ο Συνδρομητής.
4.3    Ο Συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί Εξοπλισμό συμβατό με το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ. O Συνδρομητής δεν μπορεί να προβεί σε παραποίηση του Εξοπλισμού ή/και σε χρήση του Εξοπλισμού για παράνομες δραστηριότητες ή με συστήματα που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή λειτουργία και την ποιότητα του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ [π.χ. συστήματα μετάδοσης διαδικτύου, διομότιμη επικοινωνία (peer to peer), διαμηχανική επικοινωνία (Internet of Things)]. Ο Συνδρομητής δεν μπορεί να προβεί σε μεταπώληση εξοπλισμού που έχει λάβει από τον ΟΤΕ.
4.4    Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον ΟΤΕ σε περίπτωση κλοπής της συσκευής του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί φραγή κλήσεων στη σύνδεσή του. Σε κάθε περίπτωση, ο Συνδρομητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το σύνολο της χρήσης των Υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω τoυ Εξοπλισμού του και της κάρτας SIM μέχρι την ενημέρωση του ΟΤΕ. Για τον Εξοπλισμό παρέχεται εγγύηση από τον κατασκευαστή, τα κύρια στοιχεία της οποίας αναγράφονται στον οδηγό χρήσης του. Σε περίπτωση εμφάνισης πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του εξοπλισμού, ισχύουν οι περί πώλησης διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με τη διόρθωση, αντικατάσταση κλπ., του προϊόντος, ανεξαρτήτως της γραπτής εγγύησης που παρέχει ο κατασκευαστής.
4.5    Εφόσον ο Εξοπλισμός παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή/και σε Εταιρικό Δίκτυο του Συνδρομητή, ισχύουν τα εξής:
4.5.1    Η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Εταιρικού Δικτύου του Συνδρομητή είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή.
4.5.2    Η πραγματική κίνηση δεδομένων που κατανάλωσε ο Συνδρομητής (χρήση) εμφανίζεται στην ανάλυση που εκδίδει ο ΟΤΕ κατόπιν αίτησης του Συνδρομητή. Για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω υπολογιστή, παρέχεται εφαρμογή λογισμικού από τον ΟΤΕ η οποία παρέχει ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον για τη σύνδεση του Εξοπλισμού στο Δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ. Τυχόν μέτρηση της χρήσης δεδομένων από τον Εξοπλισμό ή άλλη εφαρμογή είναι ενδεικτική και έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί απόδειξη της κίνησης δεδομένων που καταναλώθηκε δεδομένου ότι ο μετρητής χρήσης αδυνατεί να καταγράψει τη πραγματική κίνηση δεδομένων που καταναλώθηκε όταν: (i) δε συμπίπτουν οι ρυθμίσεις του μετρητή με την περίοδο τιμολόγησης, (ii) η σύνδεση στο Δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ γίνει μέσω του λειτουργικού συστήματος χωρίς τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής, (iii) η εφαρμογή απεγκατασταθεί και εγκατασταθεί εκ νέου στον υπολογιστή του Συνδρομητή με αποτέλεσμα τη διαγραφή του ιστορικού χρήσης που αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του Συνδρομητή, (iv) γίνει απότομα διακοπή τροφοδοσίας ή γενικά δε τερματιστεί κανονικά η εφαρμογή, (v) γίνει χρήση του Εξοπλισμού σε διαφορετικούς υπολογιστές, (vi) γίνει χρήση άλλων εφαρμογών που καταναλώνουν δεδομένα με αυτόματες ενημερώσεις ή λογισμικού συμπίεσης της κίνησης, (vii) γίνει διαγραφή των ιστορικών στοιχείων χρήσης από τον ίδιο τον χρήστη, (viii) τα πρόσθετα δεδομένα σηματοδοσίας για τη διαχείριση της σύνδεσης καταγράφονται κατά προσέγγιση λόγω στρογγυλοποιήσεων και σε μη πραγματικό χρόνο.
4.5.3. Σε περίπτωση που γίνει εγκατάσταση της εφαρμογής λογισμικού που παρέχεται από  τον ΟΤΕ σε ένα υπολογιστή, παρέχεται στον Συνδρομητή μία, μη αποκλειστική, άδεια χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού, μόνο για προσωπική χρήση και μόνο για όσο χρονικό διάστημα ο ΟΤΕ παρέχει την Υπηρεσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο στον Συνδρομητή. Η δυνατότητα χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού που παρέχεται στον Συνδρομητή περιορίζεται στη χρήση της Υπηρεσίας και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο. Η άδεια χρήσης του λογισμικού δεν περιλαμβάνει δικαίωμα για οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του.
4.5.4 Οι ονομαστικές ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο αποτελούν τις μέγιστες δυνατές ταχύτητες διότι εξαρτώνται από άλλες συνθήκες και τεχνικές παραμέτρους πέραν του ελέγχου του ΟΤΕ.
4.6    Σε περίπτωση χρήσης Εξοπλισμού από τον Συνδρομητή που παρέχει δυνατότητα αυτόματων ενημερώσεων από το Διαδίκτυο, ο Συνδρομητής πρέπει να ενημερώνεται για τις δυνατότητες αυτές από τον Οδηγό Χρήσης της κατασκευάστριας εταιρείας του Εξοπλισμού.


5    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΟΤΕ
5.1. Ο ΟΤΕ παρέχει ασύρματες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (υπηρεσίες φωνής, sms και κινητής ευρυζωνικότητας) μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας που διαθέτει.
5.2    Οι Δείκτες Ποιότητας της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ, οι χάρτες κάλυψης και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/deiktes_poiothtas.html 
5.3    Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενημερώνει τον Συνδρομητή για τα τιμολόγιά του και τα τέλη συντήρησης που ισχύουν καθώς και τα μέσα με τα οποία γίνεται η ενημέρωση, τις συνθήκες παροχής και χρήσης των Υπηρεσιών του και τα χαρακτηριστικά του δικτύου του. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με τις τιμές και τα τιμολόγια παρέχονται αναλυτικά από τις ιστοσελίδες www.cosmote.gr, www.whatsup.gr, www.frogmobile.gr ανάλογα με το πακέτο σύνδεσης που έχει επιλέξει, το δίκτυο καταστημάτων και τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών της COSMOTE.
5.4.    Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενημερώνει τους Συνδρομητές μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη της προπληρωμένης αξίας υπηρεσιών για την επικείμενη λήξη.
5.5.    Το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ παρέχει, κατ΄ ελάχιστο, κάλυψη α) των γεωγραφικών περιοχών που κατοικεί τουλάχιστον το 95% του πληθυσμού της χώρας, β) τουλάχιστον του 95% του πληθυσμού των νομών που συνορεύουν με γειτονικές χώρες και γ) του 85% των διεθνών αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών. Η κάλυψη που παρέχει η κινητή τηλεφωνία μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ αναφέρεται στην ιστοσελίδα της www.cosmote.gr. Η κινητή τηλεφωνία ΟΤΕ θα προσφέρει τις Υπηρεσίες είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα επί επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, χωρίς διακοπή, εκτός από μια χρονική περίοδο, η οποία δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις έξι (6) ώρες μηνιαίως, εφόσον η διακοπή αυτή είναι εντελώς απαραίτητη για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης που θα είναι κατά τέτοιο τρόπο προγραμματισμένες ώστε να προκαλούν την μικρότερη δυνατή αναστάτωση στους Συνδρομητές. Το Δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε την ώρα μέγιστης κίνησης να εμφανίζει: α) πιθανότητα εμπλοκής κλήσεων μικρότερη του 2%, β) πιθανότητα διακοπής κλήσεων μικρότερη του 3%, γ) διαθεσιμότητα του δικτύου ανά έτος μεγαλύτερη ή ίση με 99,5% ενώ για μία συνεχή περίοδο διάρκειας 48 ωρών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 95%.
5.6 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εξετάζει άμεσα τα παράπονα και αιτήματα του Συνδρομητή σχετικά με την παραγγελία, την έναρξη, τη διακοπή, την τιμολόγηση και γενικά την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών  του, τηρώντας το σχετικό αρχείο όπου θα αναγράφεται το αποτέλεσμα των ενεργειών του για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
5.7.    Ο ΟΤΕ δεσμεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου του περιεχομένου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου του καθώς και περί απορρήτου των πληροφοριών που απέκτησε από τον Συνδρομητή.
5.8.    Ο ΟΤΕ εξυπηρετεί τους Συνδρομητές για θέματα βλαβών μέσω της ειδικής, χωρίς χρέωση τηλεφωνικής γραμμής 13738, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
5.9.    Ο ΟΤΕ παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος με χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και άλλων αριθμών έκτακτης ανάγκης ατελώς και χωρίς καμία υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής. Σε περίπτωση κλήσεων προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ο ΟΤΕ εξουδετερώνει τυχόν απόκρυψη αριθμού καλούντος Συνδρομητή. Εάν τα στοιχεία είναι μη ανακοινώσιμα, ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως, σε περίπτωση κλήσης έκτακτης ανάγκης, να δίδονται από τον ΟΤΕ στον αρμόδιο για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης φορέα κατόπιν σχετικού αιτήματός του, το όνομα και το επώνυμό του για τη διευκόλυνση της άμεσης επέμβασης αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.
5.10.    O Συνδρομητής για θέματα συντήρησης και υποστήριξης αναφορικά με τη σύνδεσή του μπορεί να καλεί στη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της COSMOTE στα τηλέφωνα 13838 και 1299 για συνδέσεις καρτοκινητής WHAT’S UP και FROG, με χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ.
5.11     Ο ΟΤΕ δικαιούται να παρεμποδίζει κατά περίπτωση και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται σκόπιμο την αυτόματη πρόσβαση σε αριθμούς ή υπηρεσίες όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους απάτης ή κατάχρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν υποβληθεί στην ΕΕΤΤ καταγγελία καταναλωτή ή άλλου παρόχου σχετικά με απάτη ή παράπονα/ καταγγελίες τελικών χρηστών σχετικά με χρεώσεις (που αφορούν ΥΠΠ, διεθνείς κλήσεις ή υπηρεσίες δεδομένων) ιδίως τουλάχιστον τριπλάσιες από τις συνήθεις (μέσος όρος τελευταίων 6 μηνών), η ΕΕΤΤ μπορεί να ζητήσει από τον ΟΤΕ ή/και τους άλλους παρόχους, την παρεμπόδιση κατά περίπτωση και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται σκόπιμο την αυτόματη πρόσβαση σε αριθμούς ή υπηρεσίες προς τον Συνδρομητή, όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους απάτης ή κατάχρησης και να απαιτεί σε τέτοιες περιπτώσεις  ο ΟΤΕ να παρακρατεί τα σχετικά έσοδα διασύνδεσης ή έσοδα από άλλες υπηρεσίες.
5.12    Ο ΟΤΕ για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια, ακεραιότητα και τις τυχόν απειλές στα συστήματά του ενδέχεται να λαμβάνει μέτρα που αφορούν, ενδεικτικά, τη διενέργεια αποτίμησης κινδύνων και ελέγχων ασφάλειας σε συστήματα, την κατάρτιση σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας, τη φυσική προστασία των εγκαταστάσεων για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτές και την προστασία τους από φυσικές καταστροφές, την υλοποίηση μηχανισμών ασφάλειας δικτύου και ελέγχου λογικής πρόσβασης, τη διαχείριση και παρακολούθηση δικτύου, την ανίχνευση και αντιμετώπιση κακόβουλου λογισμικού.
 

6    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Στο παρόν άρθρο παρέχονται μόνο γενικές πληροφορίες για την παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο από τον ΟΤΕ. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση των Συνδρομητών για όλα τα παρακάτω θέματα Ανοικτού Διαδικτύου παρέχεται στην ιστοσελίδα https://www.cosmote.gr/pdf/TermsConditions/cosmote_net_neutrality.pdf (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), το περιεχόμενο της οποίας αποτελεί τμήμα των παρόντων Γενικών Όρων.
Η πρόσβαση των Συνδρομητών στο διαδίκτυο είναι δυνατή μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ και απαιτεί χρήση συσκευής που υποστηρίζει την πρόσβαση στο δίκτυο αυτό. Πληροφορίες για την ανάπτυξη του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας παρέχονται μέσω του χάρτη κάλυψης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/kalipsi_diktiou.html 

6.1    Πρακτικές Διαχείρισης Κίνησης: Ο ΟΤΕ εφαρμόζει πρακτικές διαχείρισης κίνησης, όπως επιβράδυνση της πρόσβασης, διακοπή της πρόσβασης και πολιτική ορθής χρήσης, ανάλογα με το οικονομικό πρόγραμμα του Συνδρομητή. Επίσης, ο ΟΤΕ δύναται να εφαρμόζει επιπρόσθετες πρακτικές διαχείρισης κίνησης, όταν αυτό είναι αναγκαίο και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, ούτως ώστε: α) να συμμορφωθεί με την νομοθεσία (εθνική ή ενωσιακή), τις αποφάσεις δικαστηρίων ή δημόσιων αρχών (πχ απαγόρευση πρόσβασης σε παράνομους ιστότοπους κλπ), β) να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από αυτό και του τερματικού εξοπλισμού των χρηστών και γ) να προλαμβάνει την εμφάνιση εμποδίων λόγω συμφόρησης του δικτύου ή τον περιορισμό των επιπτώσεων από τυχόν εξαιρετική ή προσωρινή συμφόρηση του δικτύου του.
6.2    Παράμετροι Ποιότητας και Επίδραση Περιορισμών Όγκου δεδομένων ή χρήσης τερματικού εξοπλισμού: Παράμετροι ποιότητας είναι, ενδεικτικά, η ρυθμοαπόδοση (throughput), η καθυστέρηση (delay), η διακύμανση της καθυστέρησης (delay variation ή jitter) και το ποσοστό απωλειών πακέτων (packet loss percentage). Ανάλογα με το πρόγραμμα του Συνδρομητή, επιβάλλονται περιορισμοί όγκου δεδομένων, όπως διακοπή ή επιβράδυνση στην πλοήγηση ή πολιτική ορθής χρήσης.
Τυχόν περιορισμοί στη χρήση Τερματικού Εξοπλισμού αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.
6.3    Εξειδικευμένες υπηρεσίες: Τυχόν εξειδικευμένες υπηρεσίες αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.
6.4    Ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο: Ο ΟΤΕ αναρτά στην Ιστοσελίδα, τουλάχιστον μια φορά ανά έτος, επικαιροποιημένες τιμές και πληροφορίες των ταχυτήτων σύνδεσης στο Διαδίκτυο καθώς και χάρτη κάλυψης για την ανάπτυξη του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ, μέσω του οποίου παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Πληροφορίες για τις ταχύτητες παρέχονται στο χάρτη που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr/mobile-speed-coverage
6.5    Πολιτική επανορθώσεων/αποζημιώσεων: Σε περίπτωση συνεχούς ή επαναλαμβανόμενης, αρνητικής απόκλισης από το κάτω όριο της μέγιστης ταχύτητας ο Συνδρομητής δικαιούται επανορθώσεων ενώ σε περίπτωση σημαντικής συνεχούς ή επαναλαμβανόμενης αρνητικής απόκλισης και εφόσον ο ΟΤΕ δεν μπορέσει να αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου, ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασής του.
 

7.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Ο Συνδρομητής υποχρεούται:
7.1.    Να ενημερώνει τον ΟΤΕ άμεσα και εγγράφως για κάθε αλλαγή των στοιχείων που περιέχονται στην Αίτησή του και ιδιαίτερα της διεύθυνσής του και να παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την απρόσκοπτη παροχή των Υπηρεσιών του. Επίσης ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει τον ΟΤΕ σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνδεσής του, υπογράφοντας όλα τα απαιτούμενα από τον ΟΤΕ ή/και τη νομοθεσία έγγραφα.
7.2.    Να χρησιμοποιεί το δίκτυο και τις Υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ σύμφωνα με το νόμο, τους όρους της παρούσας Σύμβασης και τις οδηγίες του ΟΤΕ, να μην προβαίνει σε μεταπώληση των υπηρεσιών του και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα και την παροχή των Υπηρεσιών.
7.3.    Να μην γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο τους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας (PIN και PUK) της κάρτας SIM, καθώς και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών του.
7.4.    Να χρησιμοποιεί Εξοπλισμό που δεν δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ.
7.5.    Να μην αντιστρέφει τις τηλεφωνικές κλήσεις.
7.6.    Να μη χρησιμοποιεί ο ίδιος και να μην επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, ο Συνδρομητής απαγορεύεται να κάνει χρήση των Υπηρεσιών του ΟΤΕ για να: α) συμβάλει ή εκτελέσει οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, σε ανάρτηση, αποθήκευση, μετάδοση ή διασπορά πληροφορίας δεδομένων ή υλικού που είναι υβριστικό, άσεμνο, παράνομο, απειλητικό ή δυσφημιστικό ή που παραβιάζει ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα κάθε ατόμου ή οντότητας ή που με κάθε τρόπο συμβάλει στη δημιουργία ποινικού αδικήματος και παραβιάζει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, β) προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη σε ανήλικο, γ) ανεβάσει, αναρτήσει, δημοσιεύσει, μεταφέρει, αναπαράγει, αναδημιουργήσει ή διανείμει με κάθε τρόπο λογισμικό ή άλλο υλικό αποκτημένο μέσα από την υπηρεσία το οποίο είναι προστατευμένο από αντιγραφή σύμφωνα με τα δικαιώματα του δημιουργού του (copyright), δ) προωθεί ή/και διαθέτει περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΟΤΕ, ε) εγκαταστήσει και να προωθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, στ) στείλει μεγάλο αριθμό αντίγραφων ίδιων ή παρόμοιων μηνυμάτων με ασήμαντο περιεχόμενο ή κενών μηνυμάτων ή αρχείων που μπορεί να βλάψουν έναν server, λογαριασμό χρήστη, newsgroup, chat ή παρόμοια υπηρεσία, ζ) ξεκινήσει, επαναλάβει ή με κάθε τρόπο συμμετάσχει σε κάθε κερδοσκοπικό ή άλλο παράνομο σχέδιο εις βάρος άλλου χρήστη ή του ΟΤΕ, η) συμμετάσχει στη συλλογή ή συλλέξει ο ίδιος μεγάλο αριθμό μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails), ή άλλων αναγνωριστικών που θα βοηθούσαν στη κατασκόπευση λογισμικού και προσωπικών δεδομένων χρηστών (spyware), θ) υποδυθεί άλλο άτομο σαν αποστολέα μηνυμάτων ή πλαστογραφήσει την υπογραφή κάποιου άλλου (ψηφιακή ή χειρόγραφη υπογραφή) ή εκτελέσει οποιαδήποτε άλλη απάτη (π.χ ηλεκτρονικό ψάρεμα “phishing”), ι) διαταράξει την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσει και να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των Συστημάτων του ΟΤΕ, ια) έχει πρόσβαση σε συσκευή άλλου ατόμου ή συστημάτων, δικτύων, λογισμικών και δεδομένων εν αγνοία των κατόχων τους και χωρίς την συγκατάθεσή τους παραβιάζοντας την ασφάλεια λογαριασμού ή δικτύου της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ, ιβ) χρησιμοποιήσει ή διανείμει εργαλεία μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή συσκευές παραβίασης της ασφάλειας π.χ αποκωδικοποιητές, ανιχνευτές passwords, cracking εργαλεία, εργαλεία παράκαμψης κρυπτογράφησης ή Trojan Horse προγράμματα, ιγ) όταν αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών του ΟΤΕ, θα πρέπει να γίνεται σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτών, και να τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας του διαδικτύου (π.χ. RFC 1087 ethics and the Internet).
7.7 Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στον ίδιο, και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
 

8.    ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΟΤΕ Η/ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
8.1    Ο ΟΤΕ παρέχει στον Συνδρομητή, μέσω συμβατού Εξοπλισμού του, πρόσβαση σε υπηρεσίες περιεχομένου  του ΟΤΕ ή/και τρίτων (Εφεξής Υπηρεσίες Περιεχομένου).
8.2    Οι Υπηρεσίες Περιεχομένου χρησιμοποιούνται “ως έχουν”, χωρίς δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων επεμβάσεων από τον Συνδρομητή.
8.3    Ο Συνδρομητής αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου. Ως εκ τούτου ο Συνδρομητής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνεί ότι δεν θα κάνει χρήση των Υπηρεσιών για α) να προξενήσει βλάβη σε ανήλικο, β) να μεταδώσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είτε προσβάλει τη προσωπικότητα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, σε αντίθεση με το νόμο, γ) να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου των Υπηρεσιών Περιεχομένου, δ) να ζημιώσει με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του ΟΤΕ ή και τρίτων, ε) να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ, στ) να προβεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), ζ) να αποκαλύπτει πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
8.4    Ο ΟΤΕ προσπαθεί να εξασφαλίσει υψηλά ποσοστά ασφαλείας στη χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου, καθώς και όσο το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, επίκαιρες πληροφορίες. Παρ’ όλα αυτά ο ΟΤΕ δεν δεσμεύεται και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο των Υπηρεσιών Περιεχομένου. Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου των Υπηρεσιών Περιεχομένου.
8.5    Ο ΟΤΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των Υπηρεσιών Περιεχομένου τρίτων, οι οποίοι (τρίτοι) έχουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για τις υπηρεσίες αυτές. Ο Συνδρομητής σ’ αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να απευθύνεται στους τρίτους για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση των Υπηρεσιών αυτών.
8.6    Ο ΟΤΕ δικαιούται να τροποποιεί τους όρους πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών Περιεχομένου, καθώς και να διακόπτει ή τροποποιεί οποιαδήποτε Υπηρεσία Περιεχομένου.
8.7    Η χρήση και πρόσβαση στις Υπηρεσίες Περιεχομένου σημαίνει ρητή και ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συνδρομητή αποδοχή των γενικών και των τυχόν ειδικών όρων κάθε Υπηρεσίας Περιεχομένου, όπως εκάστοτε ισχύουν.
8.8    Επισημαίνεται ότι οι ανήλικοι, που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, απαγορεύεται να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Σε περίπτωση που ανήλικοι, παρά τη ρητή ως άνω απαγόρευση, κάνουν χρήση Υπηρεσιών Περιεχομένου που θεωρούνται ακατάλληλες για αυτούς, ο ΟΤΕ δεν φέρει καμία ευθύνη, δεδομένου ότι η προστασία των ανηλίκων αποτελεί πρωτίστως υποχρέωση του Συνδρομητή, ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά.
8.9    Οι αναλυτικοί όροι χρήσης των Υπηρεσιών Περιεχομένου εμφανίζονται στη ιστοσελίδα της COSMOTE στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmote.gr 
8.10    Η χρέωση Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) γίνεται μέσω του λογαριασμού του ΟΤΕ. Οι ΥΠΠ είναι υπηρεσίες περιεχομένου προστιθέμενης αξίας του ΟΤΕ ή τρίτων και χρεώνονται είτε με την αποστολή είτε με τη λήψη SMS από και προς 5ψήφιους κωδικούς των σειρών 54ΧΧΧ & 190ΧΧ έως 195ΧΧ και 196XX είτε με κλήσεις φωνής προς τις αριθμοσειρές 14ΧΧΧ, 901,909, 806,812,825,850 & 875. Οι παραπάνω αριθμοσειρές δύναται να τροποποιηθούν κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.
8.11    Η χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης τους εκ μέρους του Συνδρομητή.
 

9.    ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9.1    Ο ΟΤΕ χρεώνει τον Συνδρομητή, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό του, με: α. τα τυχόν τέλη σύνδεσης, επανασύνδεσης , β. την τιμή διάθεσης ή αντικατάστασης κάρτας SIM, γ. τα πάγια μηνιαία τέλη για κάθε Υπηρεσία, δ. τα τέλη των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν, ε. τα τέλη αλλαγής οικονομικών προγραμμάτων, καθώς και τυχόν άλλα τέλη που αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό του που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της www.cosmote.gr. Επίσης, ο ΟΤΕ χρεώνει τον Συνδρομητή με τυχόν άλλες οφειλές του σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα μεταξύ του Συνδρομητή και του ΟΤΕ. Ο Φ.Π.Α. και τυχόν άλλοι φόροι ή τέλη επιβαρύνουν τον Συνδρομητή. Επίσης τον Συνδρομητή βαρύνουν τυχόν έξοδα (λειτουργικά, δικαστικά, ή άλλα) στα οποία υποβάλλεται ο ΟΤΕ λόγω της μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Συνδρομητή. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιθυμεί να λάβει πλήρη ανάλυση των κλήσεών του, ο Συνδρομητής δηλώνει ότι, εάν χρήστης της σύνδεσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Συνδρομητή, ο χρήστης ή οι χρήστες της σύνδεσης είναι ενήμεροι για την λήψη αναλυτικού λογαριασμού με πλήρη αναγραφή των ψηφίων των καλούμενων αριθμών.
9.2    Ο ΟΤΕ δικαιούται να μεταβάλλει τα τιμολόγιά του σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού με κριτήρια τον πληθωρισμό και το συνολικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών του, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το κόστος επενδύσεων και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου του. Τυχόν τροποποίηση των τιμολογίων σύμφωνα με τα ανωτέρω θα ισχύει όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
9.3     Ο ΟΤΕ δεν εφαρμόζει τέλος αποσύνδεσης για την κατάργηση συνδέσεων καρτοκινητής τηλεφωνίας.
 

10.    ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν τηρεί οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή σε περιπτώσεις απάτης, ο ΟΤΕ δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά ή να περιορίσει την παροχή των Υπηρεσιών του.
 

11.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης είναι αορίστου χρόνου. Μετά την αρχική ενεργοποίηση της σύνδεσης, η σύνδεση παραμένει στα στοιχεία του συνδρομητή δεκατρείς (13) μήνες από την ενεργοποίησή της. Η διάρκεια αυτή παρατείνεται με κάθε ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου από τον Συνδρομητή βάσει της εκάστοτε ισχύουσας εμπορικής πολιτικής του ΟΤΕ. Το χρηματικό υπόλοιπο του Συνδρομητή μπορεί να καταναλωθεί εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και σε περίπτωση που εντός του διαστήματος αυτού δεν γίνει ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου, το τυχόν υπολειπόμενο χρηματικό υπόλοιπο μηδενίζεται. Μετά την πάροδο ενός μηνός από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος πραγματοποιείται διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ. Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να προβεί σε ανανέωση χρηματικού υπολοίπου εντός 13 μηνών από την τελευταία ανανέωση. Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής του οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή χάνει και το τυχόν υπολειπόμενο ποσό της σύνδεσής του, εξαιρουμένης της περίπτωσης του άρθρου 9.2.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την διάρκεια του χρηματικού υπολοίπου και τα τιμολόγια αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/pricelist.html?mtbid=7ce557a6-457b-5de4-e053-181f12ac3db5
 
12.    ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
12.1    Ο ΟΤΕ δύναται, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω δικαιωμάτων του, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε, μόνο για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση: α) Μη συμμόρφωσης του Συνδρομητή με οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, οι οποίες θεωρούνται όλες ουσιώδεις, β) Μερικής ή ολικής ανάκλησης, ακύρωσης, τροποποίησης ή λήξης της άδειας του ΟΤΕ, γ) Θανάτου του Συνδρομητή, κήρυξης του σε κατάσταση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών ή άλλης παρόμοιας κατάστασης, είτε έχει υποβληθεί αίτηση είτε όχι, μετατροπής της νομικής του μορφής, θέσης του υπό καθεστώς διάλυσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο Συνδρομητής καταστεί αφερέγγυος.
12.2    O Συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση του με έναν από τους παρακάτω τρόπους, κατ’ επιλογή του: στο δίκτυο καταστημάτων της COSMOTE, ή με αποστολή επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος στην ηλ. Διεύθυνση www.cosmote.gr/Υποστήριξη/Επικοινώνησε μαζί μας/Φόρμα Επικοινωνίας επισυνάπτοντας αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση παροχής δέσμης υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, εάν ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα καταγγελίας για οποιοδήποτε στοιχείο της δέσμης πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της σύμβασης, λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης με τη σύμβαση ή αδυναμίας παροχής, ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση όσον αφορά όλα τα στοιχεία της δέσμης.
Εντός α) τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ της τροποποίησης των τιμολογίων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 1) μείωσης τιμολογίων, 2) τιμολογίων που αφορούν διεθνείς κλήσεις και υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ορισθεί ειδικό πακέτο χρέωσης ή χρόνος ομιλίας ενσωματωμένος στο πάγιο της σύμβασης προς αυτή τη χώρα, 3) τελών μεταφοράς γραμμής και τελών επανασύνδεσης 4) τιμολογίων που αφορούν σε κλήσεις πολυμεσικής πληροφόρησης 5) αύξησης που οφείλεται στην επιβολή φόρων ή και τελών, που επιβάλλονται στην τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπέρ του δημοσίου ή επιβάλλεται άμεσα από το ενωσιακό ή ελληνικό δίκαιο, ή β) εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ της μονομερούς τροποποίησης των παρόντων Γενικών Όρων Παροχής Υπηρεσιών Καρτοκινητής Τηλεφωνίας από τον ΟΤΕ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που οι αλλαγές είναι αποκλειστικά προς όφελος του Συνδρομητή, είναι αυστηρώς διοικητικού χαρακτήρα και δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον Συνδρομητή ή επιβάλλονται άμεσα από το ενωσιακό ή ελληνικό δίκαιο, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση και υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται όχι νωρίτερα από την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα ενεργοποίησης των νέων συμβατικών όρων, ο Συνδρομητής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση αζημίως προς τον ΟΤΕ. Στην έννοια της μονομερούς τροποποίησης δεν περιλαμβάνεται η προσθήκη στο υφιστάμενο πακέτο υπηρεσιών επιπρόσθετου πακέτου υπηρεσιών: α) άνευ τιμήματος ή β) έναντι τιμήματος κατόπιν της ρητής σύμφωνης γνώμης του Συνδρομητή (διαδικασία opt-in). Στην περίπτωση που o Συνδρομητής αντιταχθεί στη τροποποίηση των τιμολογίων σύμφωνα με τα ανωτέρω,  ο ΟΤΕ, κατόπιν αιτήσεως του Συνδρομητή οφείλει να του επιστρέψει το τυχόν εναπομείναν χρηματικό υπόλοιπο, εντός τριάντα (30) ημερών υπό την προϋπόθεση, ότι ο Συνδρομητής έχει προβεί σε αγορά του πακέτου το οποίο αφορά η αύξηση, μέχρι τον χρόνο ανακοίνωσης της σχετικής αύξησης/τροποποίησης των τιμολογίων.
12.3    Ο συνδρομητής, σε περίπτωση μεταφοράς του Αριθμού Κλήσης του σε άλλο πάροχο δικαιούται να αιτηθεί την επιστροφή του πιστωτικού του υπολοίπου, αφαιρουμένων τυχόν τελών της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ.
12.4    Η υλοποίηση της διακοπής παροχής των υπηρεσιών μετά από καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του Συνδρομητή πραγματοποιείται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, εκτός εάν ο Συνδρομητής ζητήσει η διακοπή να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρόνο.
 
12.5    Σε κάθε περίπτωση λύσης ή λήξης της σύμβασης χάνεται το υπολειπόμενο ποσό της σύνδεσης του Συνδρομητή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες όρους.
12.6    Η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της κάρτας SIM ή του Εξοπλισμού, δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους του Συνδρομητή, δεδομένου ότι τον σχετικό κίνδυνο τον φέρει   αποκλειστικά ο Συνδρομητής.
12.7    Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης καθίστανται αμέσως απαιτητές όλες οι τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του Συνδρομητή προς τον ΟΤΕ.
 

13  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται έναντι του Συνδρομητή για τυχόν μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων σε περιπτώσεις επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας (όπως ενδεικτικά ο πόλεμος- είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι – ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, τρομοκρατικές ενέργειες, θεομηνίες, σεισμοί, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες ανταπεργίες, πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών, φυσικά εμπόδια, ατμοσφαιρικές συνθήκες), ή άλλων περιστατικών εκτός του πεδίου ελέγχου του, καθώς επίσης και για τη λειτουργία και διασύνδεση άλλων εθνικών ή ξένων δικτύων και τις εν γένει ενέργειες των φορέων τους.
 

14    ΕΚΧΩΡΗΣΗ
14.1    Τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση εκχωρούνται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση του ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα Σύμβαση λύεται και υπογράφεται νέα με τον εκδοχέα. Ο Συνδρομητής και ο εκδοχέας ευθύνονται εις ολόκληρον για τυχόν οικονομικές απαιτήσεις του ΟΤΕ για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί πριν από την ημερομηνία εκχώρησης και δεν έχουν τιμολογηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή για οποιονδήποτε λόγο.
14.2    Ο ΟΤΕ δύναται να εκχωρεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή και μεμονωμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτήν.
 

15    ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
15.1    Η παρούσα Σύμβαση είναι η πλήρης και μόνη συμφωνία μεταξύ του ΟΤΕ και του Συνδρομητή και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή επικοινωνίας με τον ΟΤΕ ή με τους αντιπροσώπους του.
15.2     Ο ΟΤΕ δικαιούται να τροποποιεί τους όρους της παρούσας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως αναφέρεται στους παρόντες Γενικούς Όρους ανωτέρω.
15.3    Η εκ μέρους του ΟΤΕ μη άσκηση ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον.
15.4    Τυχόν ακυρότητα κάποιου από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει ακυρότητα άλλων όρων ή της Σύμβασης. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους.
 

16    ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
O Συνδρομητής δύναται να υποβάλλει γραπτό παράπονο στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών της COSMOTE στις περιπτώσεις που θεωρεί ότι ο ΟΤΕ δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Εφόσον ο ΟΤΕ κρίνει δικαιολογημένο το παράπονο του Συνδρομητή θα προχωρήσει σε επιστροφή των τυχόν καταβληθέντων από το Συνδρομητή ποσών. Ο Συνδρομητής μπορεί να επικοινωνήσει με την Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών της COSMOTE με κλήση στο τηλέφωνο 13888 με χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της COSMOTE και με χρόνο αναμονής χωρίς χρέωση, με επιστολή στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 99, 115 24, Μαρούσι, ή μέσω Φόρμας Επικοινωνίας στο www.cosmote.gr/Υποστήριξη/Επικοινώνησεμαζίμας/Φόρμα Επικοινωνίας
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ, όπου κρίνεται αναγκαίο, αντιμετωπίζει εξωδικαστικά τις ανεπίλυτες διαφορές μεταξύ των Συνδρομητών και του ΟΤΕ, οι οποίες αφορούν στους συμβατικούς όρους ή/και την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής προέρχεται από άλλο κράτος-μέλος, ο Συνήγορος του Καταναλωτή συντονίζει τις προσπάθειες του με τον αντίστοιχο αρμόδιο φορέα του κράτους-μέλους αυτού, προκειμένου να επιτύχουν την επίλυση της διαφοράς.
Κάθε διαφορά μεταξύ του Συνδρομητή και του ΟΤΕ σε σχέση με ή με αφορμή την παρούσα Σύμβαση, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της κατοικίας ή της έδρας του Συνδρομητή ή του τόπου κατάρτισης της σύμβασης, τα οποία θα εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.


17.    ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Τα δεδομένα του Συνδρομητή (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) συμπεριλαμβάνονται σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους του ΟΤΕ ή/και τρίτων και δύνανται να παρέχονται και μέσω της λειτουργίας της αντίστροφης αναζήτησης (ανεύρεση ονόματος μέσω του τηλεφωνικού αριθμού). Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να ελέγχει και να διορθώνει τα δεδομένα του καθώς και να ζητήσει τη δημοσίευση συμπληρωματικών δεδομένων του ή να ζητήσει οποτεδήποτε να μην συμπεριλαμβάνεται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο.
 

18.    ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αναφορικά με το θέμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για την παροχή των Υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ ο Συνδρομητής μπορεί να ενημερωθεί από το σχετικό κείμενο, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο link www.cosmote.gr/dataprivacypolicy.